رئيس هيئت مديره  

  
محمد علي رضايي
    

 متولد 1347
  

 ليسانس رياضي


                 مديرعامل و عضو هيئت مديره
  
         سيد سعيد زمان زاده
  
         متولد 1347  
  
         كارشناس ارشد مديريت دولتي

عضو هيئت مديره

حميدرضا رمضاني كريم
  

متولد 1355
  

        كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك